En självklar utveckling

Under 2021 fick multidisciplinärt team under ledning av Foster+Partners och Marge Arkitekter uppdraget att jobba vidare med förslaget för Centralstaden. Tillsammans med teamet arbetar vi nu mot att förslaget ställs ut på plansamråd i början av 2025. Nya levande stadsrum ska göra centralstationsområdet till en tryggare, trevligare och mer tillgänglig plats. En självklar del av Stockholms innerstad.

Visionsbild över Centralstadens nya kvarter ovan spåren.

Arkitekterna berättar

"Med avstamp i platsens historia utvecklar vi centralstationsområdet. För hela Sveriges hållbara resande och mer Stockholm att älska.

Förslaget bygger på att koppla ihop stationsområdet med staden omkring och återinföra stadslivet. Centralstationens roll i staden och dess funktion som mötesplats och samlad knutpunkt för resande utvecklas och stärks. Den historiska Centralstationsbyggnaden lyfts fram och får en mer framträdande plats i stadsrummet.

Området kommer att växa med huskroppar och flera smågator som skapar nya flöden i stadsrummet när spårområdet byggs över. Vi vill fylla livet mellan husen med kvaliteter som höjer upplevelsen av platsen samtidigt som bytesfunktioner mellan olika trafikslag stärks. Platsen läker samman för att bli en naturlig del av staden igen, där det är tryggt och trevligt att vistas."

Foster + Partners , Marge Arkitekter, Thornton Tomasetti, Ramboll, LAND Arkitektur, Wenanders, TAM Group.

Visionen för Centralstaden

Här ska en ny del av staden växa fram. En baksida av Stockholm blir en inbjudande plats mitt i city. Med avstamp i platsens historia utvecklar vi centralstationsområdet. För hela Sveriges hållbara resande och mer Stockholm att älska. Centralstaden kommer att vävas in som en naturlig del av Stockholms historiska stadssiluett och stadens möte med vattnet. Förslaget bygger vidare på stadens befintliga gaturum, med utgångspunkt i stenstadens uttryck, skala och kulörer. Nya och förbättrade flöden möjliggörs och ger goda förutsättningar för aktiva levande och trygga publika gator och platser.

Levande stadsrum gör centralstationsområdet tryggare och mer tillgängligt. Inte bara för resenärer, utan också för stockholmare, turister och företag. Dessutom blir området en grönare plats med hållbara byggnader omgivna av träd och växtlighet.  

Ny tvärgata öppnar nytt stråk mot Klara Sjö och Vasaplan.

Nytt gatuliv

Centralstaden kommer att innehålla flera nya gator och stråk. Mitt över den norra överdäckningen skapas en ny tvärkoppling. I ena riktningen leder den hela vägen ner till Klara sjö. I andra riktningen skulle den i framtiden kunna bilda ett stråk ner till Vasaplan. Som en tvärgata till Vasagatan och centralstationsområdet förlängs även Gamla Brogatan in i området, där gatans identitet och utbud både lever vidare och utvecklas.

All utveckling har Stockholms Centralstation som utgångspunkt. Det gör platsen unik. Överdäckningen där spåren bryggas över, kräver en rejäl brokonstruktion. En viktig inspiration för den blir bågen som hämtas från dagens centralhall och många av Stockholms broar. Brovalvet skapar en arkitektur och struktur som är präglad av stationen och järnvägen och ger identitet även till bottenvåningarna.

Ett helt nytt stockholmskvarter skapas alltså med avstamp i järnväg, brokonstruktion, ny kvartersstruktur och grönska. Gator och byggnader utformas efter stenstadens karaktär och skala för att göra Centralstaden till en sammanhängande del av staden.

Även de aktiva bottenvåningarna blir unika för platsen och får valv som ramar in entréer och skyltfönster. Grönskan får ta plats i kvarteren och tar över de stora asfalterade och hårda ytorna som idag breder ut sig i området.

Läs mer om de nya stadsrum som skapas