Utveckling över lång tid

Arbetet med att omvandla Centralstationen och stationsområdet har pågått i över åtta år. En ombyggnad av Centralstationen är komplex, tar lång tid och innebär omfattande samordning. Utvecklingen behöver ske etappvis där all trafik är igång som vanligt. Därför uppskattas arbetet ta runt 15–20 år. Det är lång tid där det kan uppfattas som att lite händer, men det är i själva verket tvärt om.

Processen mot en överdäckning och nya kvarter är ett långsiktigt arbete. Få platser i Sverige är så komplexa ur ett planperspektiv som centralstationsområdet i Stockholm och ett tiotal myndigheter är med och påverkar platsens förutsättningar.  

Trafikverket utvecklar spår, plattformar och signalsystem. Deras utveckling finansieras via nationell plan för transportinfrastruktur. Det är en plan som visar hur staten ska investera i järnvägar, vägar och annan infrastruktur under en period på tolv år. Planen uppdateras vart fjärde år och beslutas av regeringen efter förslag från Trafikverket. År 2022 tilldelades Trafikverket ca 250 MSEK för att ta fram den långsiktiga inriktningen och en kapacitetsförstärkning av Stockholm C. Detta arbete görs i nära samverkan med oss på Jernhusen. Inför nationell plan 2026 ska resultatet redovisas och ett beslut om ny investering föreslås.

Det återstår många år innan alla delar av Centralstaden är färdigbyggda. Vår ambition – att hållbart möta det ökande kapacitetsbehovet genom att skapa en tryggare, tillgängligare och grönare plats att vistas på – kvarstår genom hela processen.

Just nu pågår ett intensivt arbete med att färdigställa detaljplanen. Nästa milstolpe är samråd som hålls i början av 2025.

Visionsbild vy från söder med och utan ny bebyggelse.

Tidslinje

2017

Start planarbete 

Projektet i sin nuvarande form började i slutet av 2016 när Stockholms Stadsbyggnadsnämnd beslutade att pröva en utveckling av området inom ramen för ett detaljplanearbete. Syftet med planarbetet är att pröva en struktur för området som ska bidra till att centralstationsområdet förbättras. Bland annat genom att bli en mer integrerad del av staden som är tillgängligare och ger plats åt fler offentliga rum.  

2021

Parallellt uppdrag 

I början av 2021 togs ett viktigt steg i processen när fyra utvalda arkitektteam påbörjade sitt arbete med att ta fram ett utvecklingsförslag för området. Jernhusen var, i samverkan med Stockholms stad och Trafikverket, byggherre och arrangör av det parallella uppdraget. Sveriges Arkitekter var processledare. Ett av utvecklingsförslagen valdes ut, vilket ska ligga till grund för områdets nya detaljplan.

2025

Plansamråd  

Det utvalda förslaget bearbetas och vidareutvecklas. I början av 2025 tar samrådsprocessen vid, där allmänheten och berörda parter får möjlighet att tycka till. Den input och respons som erhålls vid plansamrådet kommer ligga till grund för fortsatt arbete.  

2026

Antagen detaljplan 

Om processen fortskrider förväntas detaljplanen kunna antas tidigast 2026.  

2027/2028

Möjlig byggstart  

Förhoppningsvis kan den första byggnaden börja byggas ett år efter att detaljplanen antagits.

Du kanske också är intresserad av: