Välkommen till Centralstaden

Stockholms Centralstation är Sveriges mest centrala plats. Dagens station har inte tillräckligt med kapacitet att möta tågresandets framtida ökningar. Stockholm C riskerar att blir en flaskhals för landets tågtrafik. Med Centralstaden vill vi utveckla stationen och stationsområdet. Här läker vi city ovan spåren för att skapa en mer attraktiv, tillgänglig och trygg del av staden där människor möts. Det tror vi stärker det kollektiva resandet.

Mer Stockholm att älska

Centralstaden ska bli mer Stockholm att älska. Men utvecklingen av stationsområdet handlar inte bara om Stockholm. Hela Sveriges järnvägsinfrastruktur möts här. 8 av 10 av Sveriges tågresor passerar Centralstationen. Inom en snar framtid kommer stationen inte kunna omhänderta den ökning av tågresor som prognoserna tydligt pekar på. Därför är en ombyggnation nödvändig, för Stockholms och hela Sveriges tågresande.

Om stationen och plattformarna förlängs kan området mellan Centralbron och Kungsbron samtidigt överdäckas. Här kan nya stadskvarter och stationsfunktioner skapas i en ny och självklar del av Stockholm. En baksida av staden blir en inbjudande plats mitt i city. Fler arbetsplatser såväl som arbetstillfällen tillkommer när resor görs smidigare, enklare och härligare. En plats full av liv och rörelse, restauranger, caféer och kultur för alla att ta del av.

Se filmen som sammanfattar planerna för områdets utveckling (7 min)

Behovet

Stockholms Centralstation är tågsveriges mittpunkt. 200 000 människor passerar platsen varje dag och varje år görs över 200 miljoner tågresor. Nu står stationen och bangården inför den största kapacitetsutmaningen sedan järnvägen kom till Sverige.

Behovet av ombyggnation är inte bara en stor infrastrukturell utmaning som ska göra resandet smidigare och trevligare, utan en lika stor möjlighet att läka stadsbilden och skapa mer stad ovan spåren.

Läs mer om behovet bakom Centralstaden, ett av de största infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekten i modern tid.

Länk till Behovet

Förslaget

När Centralstationen, spår och plattformar utvecklas med bättre funktioner och resandelösningar kan vi överdäcka spåren och bygga mer stad. Ett arkitektteam lett av Foster+Partners och Marge Arkitekter, har tagit fram ett förslag som ger Stockholm flera nya kvarter och läker stadsbilden.

Centralstaden kommer att vävas in som en naturlig del av Stockholms historiska siluett. Fram växer nya levande stadsrum som ska göra centralstationsområdet trevligare, tryggare och mer tillgängligt för alla.

Läs mer om förslaget och vad utvecklingen innebär.

Länk till Förslaget

Stationen

Stockholms Centralstation invigdes 1871 och är Sveriges viktigaste nod för tågtrafik och byten till andra transportsätt. Dagens station är eftersatt och bangården otillräcklig för att möta den belastning som väntar tågsystemet. Utvecklingen av Centralstaden säkrar framtidens resande.

Centralstationen ska bli en värdig entré till Stockholm och Sverige. En mer harmonisk och effektiv station där människor möts med resandet i centrum. För att fler ska kunna och vilja ta tåget i många kommande generationer.

Läs mer om stationens historia, utveckling och framtidens resande.

Länk till Stationen

Processen

Under många år har det utretts och arbetats för att föreslå den lösning som vi tror ger Stockholm och Sverige bäst förutsättningar att möta framtidens behov. Utvecklingen kommer att ske under lång tid samtidigt som all trafik är igång som vanligt. Det ställer höga krav på planering och förberedelser.

Sedan 2017 arbetar vi tillsammans med Trafikverket och Stockholms stad med planförslaget för områdets utveckling. Under 2021 genomfördes ett parallellt arkitektuppdrag där femtio internationella team ansökte om att delta i processen. Det vinnande förslaget utvecklas nu vidare inför plansamråd som äger rum i början av 2025.

Läs mer om processen och viktiga milstolpar.

Länk till Processen
Visionsbild över Centralstadens nya kvarter ovan spåren.