Det parallella uppdraget

Under 2021 genomfördes ett parallellt arkitektuppdrag. Intresset var stort där ett femtiotal arkitektteam anmälde sitt intresse. Fyra internationellt sammansatta arkitektteam gick vidare och lämnade in förslag. Foster + Partner och Marge Arkitekters förslag tilldelades uppdraget som vi nu jobbat vidare med och som ska ligga till grund för detaljplanen.

Jernhusen var, i samverkan med Stockholms stad och Trafikverket, byggherre och arrangör av det parallella uppdraget och Sveriges Arkitekter var processledare.

Ett parallellt uppdrag är en uppdragsform där flera arkitekter (eller konsultgrupper) lämnar förslag utan att vara anonyma. Arbetet sker under öppen dialog med beställaren av uppdraget, som kan följa arbetet under uppdragets gång. Det är ett bra format om projektets förutsättningar är komplexa och behöver en bred genomlysning. 

Det var viktigt att teamen visade på kombinerade styrkor inom samtliga områden. Förslaget från Foster + Partner och Marge Arkitekter utmärkte sig särskilt gällande arkitektonisk verkshöjd, hantering av kulturmiljöer, utformning av publika platser, landskap, mobilitetslösningar och stationsmiljöer samt sin expertis inom hållbarhet och konstruktion.

Dessutom uppvisade samtliga team som deltog i det parallella uppdraget en betryggande förståelse för specifika utmaningar i byggnationsfasen bland annat genom internationell erfarenhet från liknande utvecklingsprojekt.

En komplex uppgift

Arkitektteamens uppgift var att upprätta en strukturplan för hela planområdet och utveckla det mobilitetsnav som platsen utgör. I uppgiften ingick också att föreslå övergripande arkitektonisk gestaltning av centralstationsområdet.

Utvärdering av de fyra förslagen

Förslagen har bedömts utifrån kriterier kopplade till programdokumentets mål och styrande krav. Dessa har avsett stadsbyggnad och gestaltning, funktion, hållbarhet, utvecklingsbarhet, genomförbarhet och förvaltningsbarhet.